Műszaki menedzser szak (BSc)

A képzés célja:

A szak képzési célja kettős. Egyrészt célja olyan mérnökök képzése, akik a BSc képzés természettudományos, műszaki, gazdasági, humán, valamint menedzsment ismereti bázisán képesek egy-egy szűkebb szakterületen (pl. logisztika, termelés- és minőségmenedzsment, termék- és marketing menedzsment, az emberi erőforrás menedzselése, a szolgáltatásmenedzsment, környezet- ill. információmenedzsment területén) vezetői feladatokat ellátni. Másrészt a képzés célja a hallgatók felkészítése a továbbtanulásra, a mesterszintű képzésre.
A differenciált szakmai törzsanyagban hangsúlyt kapnak egyrészt az informatikai alkalmazási, másrészt a vállalkozásmenedzsment ismeretek. Mindezek hozzájárulnak ahhoz, hogy a szakon végzettek a különböző műszaki menedzseri teendők ellátása közben magas szinten tudják alkalmazni az informatikát, ugyanakkor felkészítjük a hallgatókat arra is, hogy az informatikai területeken lássanak el menedzseri teendőket.

Képzés költsége
Várható specializációk:
  • Informatikai alkalmazásmenedzsment specializáció: Ebben a sávban a hallgatók az informatikai alkalmazásokhoz szükséges speciális menedzsment ismereteket szerezhetik meg, másfelől mélyebb ismereteket kapnak a vezetést, szervezést segítő szoftverekről, módszerekből. Az ezen a sávon végző hallgatók informatikai vállalkozások-informatikai alkalmazások szervezésében, menedzselésében játszanak fontos szerepet.
  • Vállalkozásmenedzsment specializáció: A sávot választók informatikai ismereteiket egyrészt az üzleti folyamatokhoz kapcsolódó, másrészt szakterületi specifikus menedzser ismeretekkel bővíthetik ki. Mindezek alkalmassá teszik a végzett hallgatókat arra, hogy integrált feladatköröket töltsenek be a gazdasági élet különböző területein.
Főbb tárgyak, tantárgyi blokkok:
  • Természettudományi (matematika, biológia, fizika, kémia) és informatikai alapismeretek
  • Gazdasági és humán ismeretek (mikro- és makroökonómia, vállalatgazdaságtan, számviteli alapok, üzleti etika, gazdaságpszichológia, filozófia)
  • Szakmai törzsanyag (műszaki szakmai törzsanyag, gazdasági és menedzsment törzsanyag)
  • Differenciált szakmai ismeretek: specializációnként változó
Idegennyelvi követelmények:

Sikeres záróvizsgát követően az oklevél kiadásának a feltétele egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú „B2” komplex típusú nyelvvizsga megléte.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek:

A műszaki menedzser BSc szintű szak a természet-tudomány, a műszaki tudományok, és a gazdaságtudomány területéről integrált ismeretek nyújtásán túl menedzseri szemléletet formál, és mindazon kompetenciákat kialakítja, amelyek alapvető szükségletként merülnek fel jelenleg is a hazai és az uniós piacok bármely ágazatában tevékenykedő szereplők körében.
A magas színvonalú — ugyanakkor gyakorlatorientált — műszaki-gazdasági és menedzsment ismereteket adó képzésnek az informatikával való közvetlen összekapcsolása alkalmassá teszi végzett hallgatóinkat a különböző típusú és méretű vállalkozások irányítására, a vezetésben érdemi közreműködésre, a gazdasági folyamatok racionalizálására.
A végzettek iránt nagy a kereslet ipari, kereskedelmi, egészségügyi, közlekedési államigazgatási területeken, ahol szükség van magas szintű informatikai alapokon nyugvó menedzsment feladatok ellátására.

                                                                                                       Jelentkezek